Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Hermed indkaldes til Rosengård Vinlaugs sjette ordinære generalforsamling

TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR 2018 kl. 18.30

på Tingstedet, Søndersø (en del af Søndersø Rådhus)

Vesterled 8, 5471 Søndersø


DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES §8:


1.Valg af dirigent og valg af referent


2.Bestyrelsens beretning ved formanden/kasseren


3.Vinlaugets regnskab, til godkendelse, for regnskabsåret 2017 ved kassereren

Regnskabet for 2017 er vedhæftet i henhold til vedtægternes §8.


4.Budget for det kommende år 2018 samt Bestyrelsens forslag til kontingent, til godkendelse


5.Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2018.

Bestyrelsen ønsker en afstemning om tinglysning af Forpagtningskontrakte.


6.Valg af Bestyrelse:

Valg for en 2 årig periode

Henrik Hjortebjerg (Formand)

Valg for en 1 årig periode

Mogens Skov genopstiller ikke


7.Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode

Kirsten Borring genopstiller

Ella Madsen genopstiller


8.Valg af Revisor og Revisorsuppleant for en 1 årig periode

Annette Pedersen (revisor) genopstiller

Kjeld Kramsbjerg genopstiller


9.Eventuelt

Valg til aktivitetsudvalget

Orientering om Visionerne for Rosengård Vinlaug

Der vil blive mulighed for at aftage årets vinhøst imod betaling af ”proppenge”.


Dagsorden, incl. revideret årsregnskab er lagt ud på Rosengård Vinlaugs hjemmeside den 20. januar 2018, samt tilsendt samtlige medlemmer pr. mail den 06. Januar 2018, jfr. Vedtægternes §8.