2014 referat

Referat fra generalforsamling 28-01-2014 .


1.Valg af dirigent og referent .

 

Parly Poulsen valgtes til dirigent.

Tom Tjørnum valgtes til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne .

Der optaltes 18 stemmeberettigede tilstedeværende anpartshavere .


2.Bestyrelsens beretning .

Godkendt ved akklamation .


3.Regnskab og cashflow .

Godkendt ved akklamation .

Der var spørgsmål om, hvorfor der figurerede indkøb af vinplanter på budget 2014 ,                 når der ikke var solgt mere end 3 nye anparter . Svaret var, at planterne skule bestilles                 et år i forvejen .


4.Bestyrelsens forslag til kontingent og budget .

Der foresloges uændret kontingent i forhold til sidste år :  500 kr .

Og budget for 2014  forelå på skrift .

Både kontingent og budget blev vedtaget ved akklamation . 


5.Ændringsforslag til vedtægter .

Alle forslagene blev vedtaget med mere end 12 stemmer for - som krævet til                  vedtægtsændringer ( mindst 2/3 af afgivne stemmer).

De nye vedtægter fremgår af hjemmesiden.


6.Valg af bestyrelse .

Anja Haas    valgtes til formand

Bo Mathiesen    valgtes til bestyrelsen for 2 år

Parly Poulsen    valgtes til bestyrelsen for 1 år

Jens Thorup    valgtes til bestyrelsen for 1 år

Mogens Skov    valgtes til bestyrelsen for 1 år

Tom Tjørnum    valgtes til bestyrelsen for 1 år

   

7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år .

Betina Rasmussen og Jørgen Madsen blev valgt


8.Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år .

Henrik Hjortebjerg valgtes til revisor .

Keld Norman Andersen valgtes til revisorsuppleant .


9.Eventuelt .

Teddy bragte spørgsmålet på bane, om vinmarken skal være større . Baggrunden er, at der kun er solgt 3 nye anparter det sidste år . Indstilingen var nok, at vi ikke skulle tænke på at udvide yderligere ; også fordi der jo er en hel del arbejde forbundet med det, vi har .

I den forbindelse blev der  bedt om , at ”arbejdsdagene” varsles i god tid .

Der blev også efterlyst ideer til, hvordan vi får flere  medlemmer/anpartshavere .

Parly spurgte til forpagtningsaftalen . Teddy svarede, at der foreligger en aftale -underskrevet af Lene og Anja - som er gældende, indtil der kommer noget nyt .

Aftalen er søgt tinglyst, men der var nogle punkter, som skulle justeres. Bl.a. antallet af år, som aftalen løber over. Og så en mere præcis udmåling af arealet, det drejer sig om.

Lene’s advokat arbejder på sagen . Lene skulle have møde 25/2 med sin advokat med henblik på at få lavet en aftale, som kan tinglyses. Vinlauget var inviteret, men kunne ikke deltage.


Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden .GENERALFORSAMLING

2014