2016 referat

Referat af Rosengård Vinlaug's generalforsamling 19/4 2016 på Tingstedet , Søndersø.Til stede var 18 A-medlemmer og et B-medlem.1.    Valg af dirigent og referent.

           Til dirigent valgtes Lis Larfort, som konstaterede, at generalforsamlinger var indkaldt korrekt

            og rettidigt.

           Til referent valgtes Tom Tjørnum.


2.    Bestyrelsens beretning.

            Formanden, Anja Haas, fremlagde beretningen, som godkendtes ved akklamation.

            ( beretningen vedhæftes særskilt )


3.     Vinlaugets regnskab for regnskabsåret 2015 ved kassereren.

             Godkendt ved akklamation.

              Det blev debatteret, hvordan underskuddet kunne mindskes. Indkøb af traktor ?

              Teddy redegjorde for de komplicerede forhold i relation til forpagtningsaftalen .

              Vi må muligvis acceptere en højere forpagtningsafgift.

              Teddy arbejder intensivt med sagen.


4.    Bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

              Der vedtoges enstemmigt et uændret kontingent på 600 kr årligt.

             

5.    Indkomne forslag.

              Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtoges enstemmigt.

              De nye vedtægter vil fremgå af hjemmesiden.


6.    Valg af bestyrelse for en 2 årig periode.

             Anja Haas blev genvalgt til formand ved akklamation.

             Henrik Hjortebjerg accepterede at gå fra at være bestyrelsesmedlem til at være

             suppleant i bestyrelsen.


7.    Valg af  suppleant til bestyrelsen, valgt for 1 år.

             Kirsten Borring blev genvalgt ved akklamation.


8.    Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

             Anette Pedersen blev genvalgt til revisor ved akklamation.

             Lis Larfort blev genvalgt til revisorsuppleant ved akklamation.


9.    Eventuelt.

              Ingen indlæg, men tak til alle for bidrag til den efterfølgende hygge med

              vin, mad, kaffe og kage.

             Dirigenten takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.


GENERALFORSAMLING

2016