2017 referat

Referat af generalforsamlingen, som blev afholdt onsdag den 19. april 2017 på Tingstedet i Søndersø.


Til stede var 20 A-medlemmer og et B-medlem.


1. Valg af dirigent og referent.

Til dirigent valgtes Myhr, som konstaterede, at generalforsamlinger var indkaldt korrekt

og rettidigt.

Til referent valgtes Tom Tjørnum.


2. Bestyrelsens beretning.

Teddy fremlagde beretningen, som godkendtes ved akklamation.

Hovedpunkter : Anja, som var valgt til formand, har meldt sig ud af vinlauget af private

årsager.

Vinen fra 2015 blev tappet på 80 flasker.

Velbesøgt og vellykket ” åbent hus” arrangement gav 8 nye medlemmer.

Sommerfest blev afholdt hos Pia og Henrik.

Problemer med vinstokkene – de manglede gødning. Høsten gav for ringe udbytte :

15 liter Cantor og 60 liter hvidvin.

Nytårsparole på Tingstedet med mousserende vin og hapsere.

Vinstokkene er blevet vinter-trimmet.

Der blev efterlyst flere hænder til arbejdet. Det er hyggeligt og går lettere, når vi er mange i

marken.


3. Vinlaugets regnskab for regnskabsåret 2016 ved kassereren.

Godkendt ved akklamation.


4. Bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

Der vedtoges enstemmigt et uændret kontingent på 600 kr årligt.

Vi afstår fra at tinglyse den forpagtningskontrakt, som forhåbentlig snart bliver

underskrevet af både forpagter og bortforpagter. Tinglysning gavner os ikke , men koster.

Teddy redegjorde for det besværlige arbejde med at nå til enighed om en

forpagtningskontrakt. Der arbejdes intensivt videre med at få underskrevet

en kontrakt inden 1. maj, hvor bortforpagter faktisk har opsagt os.


5. Indkomne forslag. Ingen.


6. Valg af bestyrelse for en 2 årig periode.

Teddy blev valgt til kasserer ved akklamation. Ingen andre ønskede at stille op.

Jens Thorup modtog genvalg ved akklamation.

Tom Tjørnum modtog genvalg ved akklamation.

For en et-årig periode :

Mogens Skov modtog genvalg ved akklamation.

Til formand valgtes Henrik Hjortebjerg ved akklamation. Kun for eet år på grund af Anja's

udmeldelse og for at sikre, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år.

Kirsten Borring blev genvalgt ved akklamation.

Ella Madsen valgtes ved akklamation.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Anette Pedersen blev genvalgt til revisor ved akklamation.

Kjeld Kramsbjerg blev valgt til revisorsuppleant ved akklamation.


9. Eventuelt.

Med i aktivitetsudvalget er fra tidligere : Pia Larsen, Jytte Tjørnum og Lis Larfort.

Nye er : Gitte Thacker, Berit Funder og Christa Heegaard.

Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for det hidtidige arbejde.

Tak til alle for bidrag til den efterfølgende hygge med vin, mad, kaffe og kage.


Dirigenten takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.GENERALFORSAMLING

2017