2018 referat

Klik her for at printe referatet af generalforsamlingen 2018


Referat af Rosengård Vinlaug's generalforsamling 13/2 2018 på Tingstedet , Søndersø.

Til stede var 22 A-medlemmer og to B-medlemmer.


1. Valg af dirigent og referent.

Til dirigent valgtes Kjeld Hansen, som konstaterede, at generalforsamlinger var indkaldt

korrekt og rettidigt.

Til referent valgtes Tom Tjørnum.


2. Bestyrelsens beretning.

Kassereren Teddy Borring og formanden Henrik Hjortebjerg fremlagde beretningen, som

godkendtes ved akklamation.

Teddy fortalte om udviklingen i vinfremstillingen fra de første vine, som havde en bismag,

så de kun kunne bruges til madlavning til det nyeste produkt, som smager rigtig godt.

Henrik fortalte om forpagtningskontrakten.


3. Vinlaugets regnskab for regnskabsåret 2017 ved kassereren.

Godkendt ved akklamation.


4. Bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

Der vedtoges et uændret kontingent på 600 kr årligt.

Der er flere udgifter end indtægter, så vi behøver flere anpartshavere ( vi er 45 nu ).

Der kommer udgifter til klipning af pilehegn.


5. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Bestyrelsen ønsker afstemning, om vi skal tinglyse forpagtningskontrakten eller ej.

Det vedtages enstemmigt, at vi ikke tinglyser. Så undgår vi den udgift.

Vi skal bare være opmærksomme på, om ejerforholdene vedr. jorden ændres.


6. Valg af bestyrelse for en 2 årig periode.

Henrik Hjortebjerg blev valgt til formand ved akklamation.

Henning Christiansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Mange tak til Mogens Skov for hans arbejde i bestyrelsen gennem årene.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år.

Kirsten Borring blev genvalgt ved akklamation.

Ella Madsen blev genvalgt ved akklamation.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Anette Pedersen blev genvalgt til revisor ved akklamation.

Keld Hansen blev genvalgt til revisorsuppleant ved akklamation.


9. Eventuelt.

Aktivitetsudvalget består uændret af : Berit, Christa, Gitte, Jytte, Lis og Pia.

Der er planer om at opsætte et skilt ved indgangen til marken med påskriften : Rosengård

Vinlaug.


Dirigenten takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.


GENERALFORSAMLING

2018