2019 referat

Referat af Rosengård Vinlaug's generalforsamling 16/4 2019 på Tingstedet , Søndersø.

Til stede var 22 A-medlemmer og to B-medlemmer.


1. Valg af dirigent og referent.

Til dirigent valgtes Kjeld Hansen, som konstaterede, at generalforsamlinger var indkaldt

korrekt og rettidigt.

Til referent valgtes Tom Tjørnum.


2. Bestyrelsens beretning.

Formanden Henrik Hjortebjerg fremlagde beretningen, som vedlægges særskilt.

Beretningen godkendtes ved akklamation.


3. Vinlaugets regnskab for regnskabsåret 2018 ved kassereren.

Der er plads i budgettet til at indkøbe en gæringstank til.

Godkendt ved akklamation.


4. Bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

Der vedtoges et uændret kontingent på 600 kr årligt.


5. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.


6. Valg af bestyrelse for en 2 årig periode.

Teddy Borring modtog genvalg som kasserer ved akklamation.

( Teddy ønsker at stoppe som kasserer efter denne periode ) .

Christa Heegaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Tom Tjørnum modtog genvalg ved akklamation.

Mange tak til Jens Thorup for hans arbejde i bestyrelsen gennem årene.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år.

Kirsten Borring blev genvalgt ved akklamation.

Ella Madsen blev genvalgt ved akklamation.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Anette Pedersen blev genvalgt til revisor ved akklamation.

Keld Hansen blev genvalgt til revisorsuppleant ved akklamation.


9. Eventuelt.

Aktivitetsudvalget består nu af : Berit, Christa, Jytte, Vibeke og Pia.

Vedrørende gødning og kalk, havde Christa mange gode oplysninger.

Bestyrelsen snakker videre om emnet og beslutter, hvad vi skal tilføre.

Frants kunne oplyse, at Bygma vil sponsorere et ”redskabsskur”.

Vi arbejder videre med at finde den bedste placering, og hvad der ellers måtte

være af spørgsmål.


Dirigenten takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.


GENERALFORSAMLING

2019