Vedtægter

§1 Navn.

Foreningens navn er Rosengård Vinlaug

Foreningens CVR nummer er 36097256


§2 Hjemsted.

Rosengård Vinlaugs hjemsted er Nordfyns Kommune


§3 Formål.

Det er Rosengård Vinlaugs formål, at drive vingård på arealer forpagtet af Rosengård, Bårdesøvej 38, 5450 Otterup, samt at afholde arrangementer, der har relation til vin og vindyrkning.


§ 4 Medlemskab.

Et B-medlemskab giver adgang til at deltage i de arrangementer foreningen afholder, samt deltage i etablering af vinmark/produktion. Et B-medlemskab, kan erhverves af enkeltpersoner, er kontingent frit, men giver adgang til deltagelse i foreningens arrangementer, imod betaling af et af bestyrelsen fastsat beløb. B-medlemmer har ingen stemmeret.


Alle medlemmer kan blive andelshavere ved køb af et andelsbevis               


Et A-medlemskab opnås ved køb af et andelsbevis, hvis pris generalforsamlingen har fastsat. Dette udstedes løbende hen over året.  En anpartshaver kan købe flere anpartsbeviser, men vil kun blive  opkrævet et årligt kontingent, der forfalder til betaling senest den 1. februar hvert år.


Såfremt man er i restance med betaling af kontingent mister man stemmeretten på generalforsamlingen. Såfremt man er i restance ved uddeling af vinen, bortfalder retten til at modtage vin. Vinen kan kun udleveres ved personlig henvendelse.


Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og andelshaveren forpligter sig til at betale kontingent.


Andelshavere, der ønsker at afhænde deres beviser, kan frit sælge disse.


Andelspengene går til etablering mens kontingentpengene går til den løbende drift.


§5 Andelsbeviser.

Andelshaverne har, i henhold til deres andele, ret til den producerede vin efter følgende fordelingsnøgle

Andelshavere 2012 har lodder 3 i høst 2014

Andelshavere 2013 har lodder 2 i høst 2014

Andelshavere 2014 har lodder 1 i høst 2014

Ved høst 2015 sammenlægges andelshavere 2012 og 2013 således at de nu får 3 lodder, hvorefter andelshavere 2014 får 2 og andelshavere 1 – OSV.


Såfremt man er i restance med 2 års kontingent ved forfald af det andet års kontingent, vil ens anpart automatisk blive annulleret, dog efter et forudgående varsel pr. mail jfr. opdateret mailadresse, hvilket er den mailadresse kassereren har i sit kartotek, hvorefter man ikke mere er medlem af Vinlauget. Besked vil tilgå den pågældende pr. samme opdateret mail umiddelbart efter.


Inden vinen bliver fordelt har Bestyrelsen bemyndigelse til at tilbageholde, et efter deres eget skøn, antal flasker til sociale aktiviteter i Rosengård Vinlaug, dog højst 25% af høsten.

       

§6 Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, dog således at formand og kasserer ikke er på valg samme år.  Resten af bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

     

§7 Tegning.

Vinlauget tegnes af Formanden i forening med Kassereren, eller af Formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af Kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer


§ 8 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er Vinlaugets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af e-mail og opslag på foreningens hjemmeside indeholdende dagsorden og regnskab, samt evt. indkomne forslag

Alle andelshavere (A-medlemmer) har stemme- og taleret. Hver andelshaver har 1 stemme uanset antal anparter.  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Øvrige medlemmer (B-medlemmer) har taleret.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

5.Behandling af indkomne forslag

6.Valg af bestyrelse

7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

8.Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

9.Eventuelt


§9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af Vinlaugets A-medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§10 Opløsning af Rosengård Vinlaug.

Foreningen Rosengård Vinlaug opløses når ¾ af anpartshaverne (A-medlemmer) på såvel en ordinær og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

Når det er besluttet at opløse Rosengård Vinlaug, skal bestyrelsen hurtigst mulig realisere Vinlaugets aktiver.

Det indkomne provenu uddeles i forhold til andelshavernes andele.


1.vedtægtsændring 28. januar 2014

2.vedtægtsændring 19. marts 2015

3.vedtægtsændring 19. april 2016VEDTÆGTER